زهره کریمی لنجی

استادیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی زیست شناسی

رشته تحصیلی

زیست شناسی - گرایش سیستماتیک گیاهی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه اولم - کشور آلمان

فهرست مقالات

    ارتباط

    رزومه