یداله هزارجریبی

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی برق

رشته تحصیلی

برق - گرایش میکرو الکترونیک

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه ایالتی کالیفرنیا -لوس آنجلس - کشور امریکا

فهرست مقالات

    ارتباط

    رزومه