وحید زنگانه

استادیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی فیزیک

رشته تحصیلی

فیزیک - گرایش فیزیک هسته ای

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه مازندران - کشور ایران

فهرست مقالات

    ارتباط

     
    رزومه

       CV