وحید رویانی

دانشیار دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

رشته تحصیلی

زبان و ادبیات فارسی - گرایش ادبیات حماسی و تصحیح متون کلاسیک

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه فردوسی مشهد - کشور ایران

فهرست مقالات

    ارتباط

     
    رزومه

       CV