وحید پروین درآباد

دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی برق

رشته تحصیلی

برق

فهرست مقالات

  ارتباط

    32441003 - 017
    v.parvin@gu.ac.ir
   
  رزومه

     CV