وجیهه جلائیان بخشنده

دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی علوم اجتماعی و سیاسی

رشته تحصیلی

علوم اجتماعی

ارتباط

رزومه