طاهره نوذری

استادیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی ریاضی

رشته تحصیلی

ریاضیات - گرایش ابرساختارهای جبری

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه مازندران - کشور ایران

فهرست مقالات

  ارتباط

  رزومه

  1- ابر ساختارهای جبری

  2- نظریه مجموعه های فازی

  3- ابرساختارهای جبری فازی

  4- جبرجامع

  • R. Ameri, T. Nozari، A CONNECTION BETWEEN CATEGORIES OF (FUZZY) MULTIALGEBRAS AND (FUZZY) ALGEBRAS ، Italian journal of pure and applied mathematics ، (2/2/2010) ، 27 ، 201-208
  • R. Ameri, T. Nozari، A New Characterization of Fundamental Relation on Hyperrings ، Int. J. Contemp. Math. Sciences ، (8/4/2010) ، 15 ، 721-738
  • R. Ameri, T. Nozari، Term Functions and Fundamental Relation of Fuzzy Hyperalgebras ، Ratio Mathematica, ، (9/10/2010) ، 43-65 ،
  • R. Ameri, T. Nozari، Complete Parts and Fundamental Relation of Fuzzy Hypersemigroups ، J. of Mult.-Valued Logic & Soft Computing ، (7/16/2010) ، 19 ، 451-460
  • R. Ameri, T. Nozari، Fuzzy hyperalgebras ، Fuzzy hyperalgebras ، (4/22/2011) ، 61 ، 149-154
  • R. Ameri, T. Nozari، Fuzzy hyperalgebras and direct product ، Ratio Mathematica, ، (5/5/2013) ، 24 ، 3-10
  • T. Nozari، Commutative fundamental relation in fuzzy hypersemigroups ، Italian journal of pure and applied mathematics ، (10/10/2016) ، ، 455-464
  • T. Nozari، Commutative fundamental relation in fuzzy hypersemigroups ، Italian journal of pure and applied mathematics ، (10/10/2016) ، ، 455-464
  • T. Nozari, N. Fahimi، Fuzzy hyperings and fundamental relation ، Jou. Of. Intelligent and fuzzy systems ، (10/22/2016) ، 30 ، 1311-1317
  • R. Ameri, T. Nozari، A new generalization of the derived hyperrings ، AHA ، (10/10/2005) ، ،
  • R. Ameri, T. Nozari، Fuzzy multialgebra ، نوزدهمین سمینارجبر ایران ، (12/31/2007) ، ،
  • R. Ameri, T. Nozari، Fuzzy multialgebra ، نوزدهمین سمینارجبر ایران ، (12/31/2007) ، ،
  • R. Ameri, T. Nozari، A new generalization of fuzzy multialgebras ، سمینار سیستم های فازی زاهدان ، (10/29/2009) ، ،
  • R. Ameri, T. Nozari، Term functions over fuzzy hyperalgebras ، کنفرانس سیستم های فازی دانشگاه شهید بهشتی ، (8/28/2009) ، ،
  • R. Ameri, T. Nozari، Term Functions on Fuzzy Hyperalgebras ، بیست و دومین سمینار جبر دانشگاه تربیت معلم سبزوار ، (8/28/2011) ، ،
  • R. Ameri, T. Nozari، A connection between fuzzy algebras and fuzzy multialgebras ، AHA ، (7/7/2008) ، ،
  • نفیسه ملک پور، بررسی رابطه اساسی و حد مستقیم در ابرجبرها ، ، (1392/6/23) ، ،
  • نفیسه ملک پور، بررسی رابطه اساسی و حد مستقیم در ابرجبرها ، ، (1392/6/23) ، ،
  • احسان زینتی، مباحثی در n- ابرساختارهای فازی ، ، (1392/11/11) ، ،
  • مریم باقری، فضای هندسی متعدی قوی در ابرحلقه ها و ابرمدول ها ، ، (1394/6/25) ، ،
  • ابوالقاسم رضانژادی، ابرحلقه های کراسنر ، ، (1393/12/11) ، ،
  • علی ملاحسنی، حلقه های به دست آمده از ابرحلقه ها توسط روابط α* ، ، (1394/6/30) ، ،
  • رضایی مقدم، مریم، ابرگرو های فازی بر اساس روابط فازی ، ، (1395/6/30) ، ،
  • نوری، منصوره، نمایش مشبکه ها توسط روابط همنهشتی ضعیف فازی ، ، (1395/6/30) ، ،
  • سیفی، انسه، همنهشتی های فازی و زیرچندگرو های نرمال فازی ، ، (1395/11/30) ، ،
  • سیفی، انسه، همنهشتی های فازی و زیرچندگرو های نرمال فازی ، ، (1395/11/30) ، ،
  • میری، رضا، جبرهای مجموعه های فازی ، ، (1396/6/30) ، ،
  اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.