سید مصطفی طاهری

استادیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی ریاضی

رشته تحصیلی

ریاضیات - گرایش گروهها

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه فردوسی مشهد - کشور ایران

فهرست مقالات

    ارتباط

      36242024 - 011
      sm.taheri@gu.ac.ir
     
    رزومه