صفر محسنی بند پی

استادیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی زیست شناسی

رشته تحصیلی

زیست شناسی - گرایش فیزیولوژی جانوری

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه خوارزمی - کشور ایران

فهرست مقالات

    ارتباط

    رزومه