سمیه عمادالدین

استادیار دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی جغرافیا

رشته تحصیلی

جغرافیا - گرایش ژئومورفولوژی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تهران - کشور ایران

فهرست مقالات

    ارتباط

    رزومه