رحیم خباز

دانشیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی فیزیک

رشته تحصیلی

فیزیک - گرایش فیزیک هسته ای

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه فردوسی مشهد - کشور ایران

فهرست مقالات

  ارتباط

    32254163 - 017
   
  رزومه

  - فیزیک هسته ای

  - آشکارسازی پرتوها

  - شبیه سازی سیستم های اندازه گیری

  - حفاظت در برابر اشعه

  - کاربرد پرتوهای هسته ای

  - پزشکی هسته ای

  • محمد فرهاد رحيمي، وحيد ميرزايي و رحيم خباز، محاسبه ترازهاي انرژي بر طبق مدل هسته تغيير شكل يافته سه محوري (تغيير شكل بدون تقارن محوري) ، مجله پژوهش فيزيک ايران ، (1386/7/1) ، 3 ، 137-146
  • Rahim Khabaz , S. Hashem Miri، Development of a Bonner sphere spectrometer with emphasis on decreasing the contribution of scattering by using a new designed shadow cone ، Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry ، (5/1/2011) ، 289 ، 789–794
  • Rahim Khabaz, Hashem Miri، Evaluation of Response Matrix of a Multi-sphere Neutron Spectrometer with Water Moderator ، Pramana Journal of Physics ، (7/23/2011) ، 77 (4) ، 599–609
  • Rahim Khabaz, Hashem Miri، Measurement of the Neutron Spectrum by the Multi-sphere Method Using a BF3 Counter ، Nuclear Technology & Radiation Protection ، (6/1/2011) ، 26 (2) ، 140-146
  • Rahim Khabaz, Hashem Miri، Determination of 241Am-Be spectra using Bonner sphere spectrometer by applying shadow cone technique in calibration ، Journal of Applied Sciences ، (6/1/2011) ، 11 (15) ، 2849-2854
  • Rahim Khabaz، AN EVALUATION OF A MANGANESE BATH SYSTEM HAVING A NEW GEOMETRY THROUGH MCNP MODELLING ، Radiation Protection Dosimetry ، (4/1/2012) ، 152 (4) ، 400–405
  • Rahim Khabaz، Improvement in the calibration time of absolute emission rate of radionuclide neutron source using vanadyl sulfate bath ، Applied Radiation and Isotopes ، (5/1/2012) ، 70 ، 2446–2450
  • Rahim Khabaz، Study of a new multi-sphere spectrometer based on water moderator with a high efficiency 6LiI(Eu) detector ، Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry ، (7/1/2012) ، 293 ، 383–389
  • Rahim Khabaz، Assessment of gamma-rays generated by the spontaneous fission source 252Cf using a Monte Carlo method ، Annals of Nuclear Energy ، (8/1/2012) ، 46 ، 76–80
  • Rahim Khabaz، Appraisement of the correction factors for neutron reaction in the manganese bath using Monte Carlo calculation ، Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry ، (9/1/2012) ، 293 ، 455–462
  • Rahim Khabaz, Reza Izadi Najafabadi، Quantifying the geometry correction factor and effectiveness parameter for Bonner sphere spectrometer with 3He counter ، Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry ، (2/1/2013) ، 295 ، 1487–1493
  • Rahim Khabaz، Improvement in the practical implementation of neutron source strength calibration using prompt gamma rays ، Applied Radiation and Isotopes ، (3/1/2013) ، 78 ، 46–50
  • Rahim Khabaz، Examining the departure in response of nonpoint detectors due to non uniform illumination and displacement of effective center ، Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A ، (5/1/2013) ، 728 ، 145–149
  • Rahim Khabaz، Evaluation of an alternative convenient irradiation system for determination of emission rate of radio-isotopic neutron sources ، Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry ، (4/1/2014) ، 299 ، 5–12
  • Rahim Khabaz، Investigation of the effects of beam divergence on the response of neutron voluminous detectors ، Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry ، (5/1/2014) ، 300 ، 911–917
  • Rahim Khabaz، Analysis of neutron scattering components inside a room with concrete walls ، Applied Radiation and Isotopes ، (2/1/2015) ، 95 ، 1–7
  • Rahim Khabaz, Farhad Yaghobi، Design and employment of a non-intrusive γ-ray densitometer for salt solutions ، Radiation Physics and chemistry ، (5/1/2015) ، 108 ، 18–23
  • Rahim Khabaz, Farhad Yaghobi، Evaluation of the nonlinear response function and efficiency of a scintillation detector using Monte Carlo and analytical methods ، Asian Journal of Experimental Sciences ، (7/1/2014) ، 28 (2) ، 23-31
  • Rahim Khabaz, Abdolmajid Izadpanah، Survey and design of an irradiation setup for measuring the amount of heavy water in a sample ، Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry ، (9/1/2015) ، 303 ، 393–398
  • Rahim Khabaz، Estimation of scattering contribution in the calibration of neutron devices with radionuclide sources in rooms of different sizes ، Nuclear Technology & Radiation Protection ، (11/1/2015) ، 30 (1) ، 47-54
  • Rahim Khabaz, Maryam Hassanvand ، Radioactivity concentrations and dose characteristics of granite stones ، Nuclear Technology & Radiation Protection ، (9/1/2017) ، 32 (3) ، 275-280
  • Rahim Khabaza, Roya Boodaghi, Mohammad Reza Benam, Vahid Zanganeh، Estimation of photoneutron dosimetric characteristics in tissues/organs using an improved simple model of linac head ، Applied Radiation and Isotopes ، (1/1/2018) ، 133 ، 88–94
  • Rahim Khabaz، Effect of each component of a LINAC therapy head on neutron and photon spectra ، Applied Radiation and Isotopes ، (1/1/2018) ، 139 ، 40-45
  • Rahim Khabaz، Study of different solutes for determination of neutron source strength based on the water bath ، Radiation Physics and Chemistry ، (1/1/2018) ، 150 ، 58-63
  • Rahim Khabaz، A new approach to examine the exposure and dose buildup factors for multienergy radioisotopic gamma sources with G-P analytical expression ، Radiation Physics and Chemistry ، (1/1/2018) ، 151 ، 53-58
  • بهاره پنق، رحیم خباز، عبدالمجید ایزدپناه، اندازه گیری آهنگ دز گامای محیطی در فضای باز و فضای داخل ساختمان¬ها در شهرهای گرگان و بندرترکمن با استفاده از دزیمتر گازی و دزیمتری ترمولومینسانس ، مجله سلامت و محیط زیست ، (1398/9/30) ، 12 (3) ، 397-408
  • Rahim Khabaz، Specifying the flux and dose-equivalent buildup factors for infnite slabs irradiated by radionuclide neutron sources ، Applied Radiation and Isotopes ، (3/1/2020) ، ، 109040
  • Roya Boodaghi Malidarre ,Rahim Khabaz, Mohammad Reza Benam, Vahid Zanganeh، A feasibility study to reduce photoneutrons contamination and photons in organs/tissues during radiotherapy ، Iranian Journal of Medical Physics ، (10/1/2020) ، 17 ، 366-373
  • Rahim Khabaza, Hector Rene Vega-Carrillo، Assessment of Kerma coefcients for OSL dosimeters by analytical and Monte Carlo approaches ، Radiation Physics and Chemistry ، (5/1/2020) ، ، 108875
  • Rahim Khabaz، Phantom dosimetry and cancer risks estimation undergoing 6 MV photon beam by an Elekta SL-25 linac ، Applied Radiation and Isotopes ، (9/1/2020) ، 163 ، 109232
  • فائزه محمدرفیعی، رحیم خباز، ارزیابی قابلیت های حفاظتی برخی از شیشه های اکسید فلزی در برابر تابش چشمه های رادیوایزوتوپی گاما ، مجله پژوهش فیزیک ایران ، (1399/8/1) ، 20 ، 557-565
  • Aghgol Niazi, Rahim Khabaz، An approach to determination of dosimetric characteristics of radionuclide neutron sources with specifc constants and effective quality factors ، Radiation Physics and Chemistry ، (1/20/2021) ، 179 ، 109242
  • Marzieh Yousefi , Rahim Khabaz، Distance-dependency of the D2O-moderated 252Cf spectrum and influence on the calibration factors ، Radiation Physics and Chemistry ، (1/20/2021) ، 179 ، 109270
  • Hossein Bazrafshan, Rahim Khabaz، Determination of radioactivity in building materials and associated radiation hazards by full spectrum analysis approach ، Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science ، (2/3/2021) ، 45 ، 753-759
  اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.