نوروز نیمروزی ناوخی

استادیار دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی علوم اجتماعی و سیاسی

رشته تحصیلی

جامعه شناسی - گرایش مسائل اجتماعی ایران

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تهران - کشور ایران

فهرست مقالات

  ارتباط

  رزومه

     CV
  • نوروز نیمروزی، برررسی امکان پارادایم جامعه شناسی اسلامی ، مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی ، (1392/7/1) ، 4 ، 103تا118
  • نوروز نیمروزی، محسن حجازی، مقایسه نظام ترجیحات بین نسلی در استانهای توسعه یافته، درحال توسعه و توسعه نیافته ایران ، مطالعات توسعه اجتماعی-فرهنگی ، (1393/4/1) ، 1 ، 159تا174
  اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.