نرگس صمدانی لنگرودی

دانشیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی شیمی

رشته تحصیلی

شیمی - گرایش شیمی فیزیک

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه دولتی مسکو - کشور روسیه

فهرست مقالات

    ارتباط

    رزومه