محمد فرخ زاد

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی معماری

رشته تحصیلی

معماری - گرایش معماری

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه شهید بهشتی - کشور ایران

فهرست مقالات

  ارتباط

    32540948 - 017
    http://mfarrokhzad.ir
   
  رزومه

     CV
  • 1- حيدري، علي‌اکبر؛ فرخ‌زاد، محمد، سازه‌هاي هواي فشرده يا سازه‌هاي بادي ، مجله علمي-پژوهشي نامه معماري و شهرسازي ، (نامشخص) ، ، 67-87
  • 2- طبيبي، مظاهر؛ قراگوزلو، عليرضا؛ ميرکتولي، جعفر؛ فرخ‌زاد، محمد، مدل‌سازي مکاني توسعه کالبدي شهري براساس توان زيست‌محيطي (مطالعه موردي: شهر گرگان) ، ساخت شهر ، (نامشخص) ، ، 38-45
  • فرخ‌زاد، محمد؛ مدیری دوم، ایمان، کنکاشی در اصول طراحی فضاهای باز با توجه به پیشینة معماری و شهرسازی ایران ، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات شهر ایرانی اسلامی ، (1393/6/10) ، 16 ، 81-95
  • حيدري، علي‌اکبر؛ فرخ‌زاد، محمد، تاريخچة تحليلي معبد آناهيتا کنگاور ، رهپویه هنر ، (1390/12/29) ، 19 و 20 ، 63-76
  • Modiri Dovvom, Iman; Farrokhzad, Mohammad، An Explore in the Concepts and Structure of Iranian Garden with Surveying, Comparing and Classification of Existing Cases ، Vitae Revista de la Facultad de Quimica Farmaceutica ، (3/21/1920) ، 1 ، 255-275
  • Farrokhzad, Mohammad; Torkjazi, Milad; Pirhayati, Mehdi، Roots of Compatibility with Nature in Traditional Architecture of Gorgan ، Philippine Scientist Journal ، (3/21/1920) ، 2 ، 83-91
  • Roshani Yasaghi, Somayyeh; Farrokhzad, Mohammad، Context Improvement Margin Gorgan City; (Case Study: Mohtasham Area) ، Applied mathematics in Engineering, Management and Technology ، (3/21/1920) ، ، 201-211
  • Montazerian, Hossein; Farrokhzad, Mohammad، An Investigation on Similarities between 2 Arts of Cinema and Architecture ، Applied mathematics in Engineering, Management and Technology ، (3/21/1920) ، 5 ، 1-8
  • Okhovvat, Maryam; Farrokhzad, Mohammad، Sustainable development of rural vernacular architecture (Case Study: Ziarat village in Iran) ، International Journal of Scientific Research ، (3/21/1920) ، ،
  • Farrokhzad, Mohammad; Nayebi, Zohreh، Double skin glass façade and its effect on saving energy ، International Journal of Architecture & Urban Planning (IJAUP) ، (3/21/1920) ، 2 ، 65-74
  • Farrokhzad, Mohammad; MousaZadeh, Hosein; Zangiabadi, Zeynab; Khodadad, Mehdi، To examine performance of small towns in country of Gorgan ، DU Journal ، (3/21/1920) ، 5 ، 795-808
  اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.