مهناز اقدسی

دانشیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی زیست شناسی

رشته تحصیلی

زیست شناسی - گرایش فیزیولوژی مولکولی گیاهی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

اترخت - کشور هلند

فهرست مقالات

    ارتباط

    رزومه

       CV