مجید زیارت بان

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی برق

رشته تحصیلی

برق - گرایش الکترونیک

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه صنعتی امیر کبیر - کشور ایران

فهرست مقالات

    ارتباط

     
    رزومه

       CV