محمدرضا طاهری

استادیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی شیمی

رشته تحصیلی

شیمی - گرایش فیتوشیمی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

شهید بهشتی - کشور ایران

فهرست مقالات

    ارتباط

      32254164 - 017
     
    رزومه