محمد رحیم زاده

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی مکانیک

رشته تحصیلی

مکانیک

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه علم و صنعت - کشور ایران

فهرست مقالات

    ارتباط

     
    رزومه

       CV