معصومه رحیمی

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی مکانیک

رشته تحصیلی

مکانیک - گرایش تبدیل انرژی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - کشور ایران

فهرست مقالات

    ارتباط

     
    رزومه

       CV