محمد مهاجر تبریزی

دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی صنایع

رشته تحصیلی

مهندسی صنایع

ارتباط

رزومه