منیژه میان آبادی

استادیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی زیست شناسی

رشته تحصیلی

بیوشیمی - گرایش بیوشیمی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تهران - کشور ایران

فهرست مقالات

    ارتباط

      01732264496 - 0173
      m.mianabadi@gu.ac.ir
     
    رزومه