محسن مظاهری تهرانی

استادیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی شیمی

رشته تحصیلی

شیمی - گرایش شیمی آلی (فیتوشیمی)

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه مازندران - کشور ایران

فهرست مقالات

  ارتباط

  رزومه

  • مظاهری تهرانی، محسن; حسین زاده، رحمان; مهاجرانی، مریم; تاجبخش، محمود; نژاد ابراهیمی سردرود،صمد ، ارزیابی فعاليت های زیست‌شناختی اسانس و عصاره های صمغ گياه وشا (Dorma ammoniacum . D ) ، مجله پژوهش های تولید گیاهی ، (1399/12/4) ، شماره 4 ، 211-225
  • Asghari J, Sadani S, Ghaemi E, Mazaheri Tehrani M، Investigation of Composition and Antimicrobial Properties of Lavandula stoechas Essential Oil Using Disk Diffusion and Broth Microdilution ، Medical Laboratory Journal ، (5/1/2016) ، 3 ،
  • اصغري ژيلا, محمودي عالمي محمد, مظاهري تهراني محسن، بررسي ساپونين هاي استروئيدي در ريزوم گياه. Ruscus aculeatus L در شمال ايران (شهرستان سوادکوه) ، نشریه اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی ، (1394/4/1) ، 2 ، 28 - 38
  • Asghari, J., Sadeghipour, H. R., Dost, S. K. H., & Tehrani, M. M ، Study of the tannin and fatty acid composition of acorn of chestnut-leaved oak (Quercus castaneifolia CA Mey.) in Golestan province ، Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants ، (8/1/2015) ، 31 ، 688-696
  • Asghari, J., Salehi, M., & Mazaheri Tehrani, M، Isolation of borneol and bornyl acetate from Ferulago macrocarpa by microwave irradiation ، Journal of Herbal Drugs (An International Journal on Medicinal Herbs) ، (6/1/2013) ، 2 ، 89-94
  • ژيلا اصغري،سهره عليمحمدزاده،محسن مظاهري تهراني، استخراج وتعیین مقداراسیدهای چرب ضروری در برگ گیاه خرفه ، فصلنامه داروهاي گياهي ، (1391/7/1) ، 3 ، 166-157
  • J. Asghari, M.Mazaheritehrani، Extraction of tannin from Eucalyptus camaldulensis Dehnh and trimyristin from Myristica fragrans Houtt by using microwave irradiation ، Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants ، (7/1/2010) ، 2 ، 185-195
  • عبدالهی ،ک.موحدی نایینی،ع.مشایخی،ک و مظاهری تهرانی،م، بررسی غلظت و جذب عناصر ورشدگیاه گوجه فرنگی در محیط های کشت تهیه شده از پیت مرداب آب بندان سرساری ، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی ، (1386/7/1) ، 4 ،
  • اصغري الهام, رزمجو خورشيد, مظاهري تهراني محسن ، اثرمیزان نیتروژن بر عملکرد،اجزای عملکردودرصد پروتئین دانه چهاررقم سورگوم دانه ای ، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی ، (1385/1/1) ، 1 ، 49-57
  • M. Mazaheritehrani , R. Hosseinzadeh , M. Mohadjerani, M. Tajbakhsh and S. N. Ebrahimi، ACETYLCHOLINESTERASE INHIBITORY ACTIVITY OF DOREMA AMMONIACUM GUM EXTRACTS AND MOLECULAR DOCKING STUDIES ، International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research ، (2/1/2020) ، 2 ، 637-644
  اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.