محمد ملک

استادیار دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی علوم اجتماعی و سیاسی

رشته تحصیلی

علوم سیاسی - گرایش سیاست های نفتی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه منچستر - کشور انگلستان

فهرست مقالات

    ارتباط

    رزومه