مرتضی غلامی

استادیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی شیمی

رشته تحصیلی

شیمی - گرایش فیتوشیمی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه شهیدبهشتی - کشور ایران

فهرست مقالات

    ارتباط

    رزومه