منصوره قبادی پور

دانشیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی زمین شناسی

رشته تحصیلی

زمین شناسی - گرایش چینه و فسیل شناسی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه اصفهان - کشور ایران

فهرست مقالات

    ارتباط

    رزومه