مهدی غفاری

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی پلیمر

رشته تحصیلی

مهندسی صنایع پلیمر

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی - کشور ایران

فهرست مقالات

    ارتباط

     
    رزومه

       CV