مهدی قائمی

دانشیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی شیمی

رشته تحصیلی

شیمی صنعتی - گرایش الکتروشیمی کاربردی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه فنی گراتس - کشور اتریش

فهرست مقالات

    ارتباط

    رزومه