سیدمحمد فاطمی

استادیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی زیست شناسی

رشته تحصیلی

زیست شناسی - گرایش سیستماتیک و اکولوژی گیاهی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه نیوانگلند - کشور استرالیا

فهرست مقالات

    ارتباط

    رزومه