محمد باقر باقریه نجار

دانشیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی زیست شناسی

رشته تحصیلی

زیست شناسی - گرایش زیست شناسی مولکولی گیاهی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه گروتیگن - کشور هلند

فهرست مقالات

    ارتباط

    رزومه