مهناز بابائی

استادیار دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی علوم اجتماعی و سیاسی

رشته تحصیلی

روان شناسبی - گرایش عمومی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه الزهرا - کشور ایران

فهرست مقالات

  ارتباط

    32357009 - 017
    dr.mbabaei2@gmail.com
   
  رزومه

     CV

  1-آسیب شناسی روانی و اجتماعی

  2-حوزه شناخت و نوروپسیکولوژی

  3-حوزه زنان و کودکان

  4-مراحل تحولی

  • مهناز بابائی-سیده منور یزدی و سیمین حسینیان، بررسی اثربخشی بازی درمانی گروهی با رهنمود بر اختلال سلوکی دانش آموزان دبستانی ، اندیشه های نوین تربیتی ، (نامشخص) ، 10 ، 49-64
  • مهناز بابائی -نسرین اکبرزاده-عبدالرحمان نجل رحیم-مه سیما پورشهریاری، تاثیر درمان ترکیبی شناختی-رفتاری و کاهش اندیشه پردازی خطر بر اختلال وسواسی-اجباری در دانشجویان دختر ، مطالعات روان شناختی ، (نامشخص) ، 1 ، 43-56
  • مهناز بابائی- مه سیما پورشهریاری، تاثیر درمان کاهش اندیشه پردازی خطر و تکنیک های تقویت حافظه در بهبود حافظه بیماران مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری ، نشریه بین المللی علوم رفتاری ، (نامشخص) ، 1 ، 13-18
  • محمد تقی بادله-بهرام میرزاییان- مهناز بابائی-مرتضی بادله-فیروزه درخشان پور-سکینه محمدیان-محمد علی وکیلی- عبدالرحمان چرکزی، رابطه سطح سرمی روی با اختلال نقص توجه بیش فعالی ، مجله علوم آزمایشگاهی ، (نامشخص) ، 3 ، 77-82
  • محمد تقی بادله-بهرام میرزاییان-مهناز بابائی-مرتضی بادله-فیروزه درخشان پور-سکینه محمدیان، رابطه سطح سرمی فریتین با اختلال نقص توجه بیش فعالی ، مجله علوم آزمایشگاهی ، (نامشخص) ، 5 ، 78-83
  • Babaei, Mahnaz- Mahmoud Reza Cheraghali، The relation of emotional intelligence with social and job adjustment among health care centers’ staffs ، international journal of humanities and cultural studies ، (3/21/1920) ، 3 ، 353-360
  • Babaei, Mahnaz- Mahmoud Reza Cheraghali-Mohadeseh Khajeh، The Relationship Internet Addiction with General Well-being and Quality of life in Students ، Recht & psychiatrie ، (3/21/1920) ، 443-448 ،
  • mahnaz babaei-firoozeh derakhshanpour-fahimeh rabiee، mental indexes comparison of the prevalence and variety in the thalassemia patients with healthy individuals in gorgan city ، Aldrovandia ، (7/30/2638) ، 1 ، 129-136
  • بابائی، مهناز-مومنی یانسری، عیسی، رابطه دینداری با سازگاری و تحمل پریشانی دانشجویان ، دومین همایش ملی دانشجویی روانشناسی،مشاوره و دین ، (1391/9/29) ، ، 76-79
  • بابائی، مهناز- یونسی رباطی، زینب، رابطه احساس تنهایی با نگرش گرایش به ارتباط قبل از ازدواج در نوجوانان ، چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران ، (1391/12/3) ، ، 3284-3288
  • بابائی، مهناز- یونسی رباطی، زینب، مقایسه کمال گرایی و سرسختی روانشناختی در بیماران قلبی عروقی با افراد سالم ، چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران ، (1391/12/3) ، ، 442-444
  • بابائی، مهناز- بابائی رودباری، سیده ساناز-یونسی رباطی، زینب، مقایسه مدیریت تعارض و عدالت سازمانی در مدیران دانشگاه ها به تفکیک جنسیت و مرحله تحولی ، سومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران،اسفند91 ، (1391/12/11) ، ،
  • بابائی، مهناز- یونسی رباطی، زینب، مقایسه مدیریت تعارض و عدالت سازمانی در مدیران دانشگاه ها به تفکیک جنسیت و مرحله تحولی ، سومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران ، (1391/12/11) ، ،
  • بابائی، مهناز- یونسی رباطی، زینب، رابطه فرسودگی و استرس شغلی با راهبردهای مقابله ای و تاب آوری ، سومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران ، (1391/12/11) ، ،
  • درزی، مریم-بابائی، مهناز-مسعود زاده، عباس، بررسی رابطه شادکامی با سلامت روان در پرستاران ، سومین کنگره ملی دو سالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ابران ، (1391/12/11) ، ،
  • یونسی رباطی، زینب-بابائی، مهناز، رابطه باورهای فراشناخت و خودگردانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان ، سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری ، (1392/12/9) ، ، 1-8
  • درزی، مریم-بابائی، مهناز، رابطه افکار خودکشی با تحمل پریشانی و سازگاری عاطفی ، سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری ، (1392/12/9) ، ، 58-61
  • بابائی، مهناز- -یونسی رباطی، زینبب -بابائی رودباری، سیده ساناز، نگرانی تصویر بدنی با سازگاری عاطفی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان دختر ، هفتمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان سرسر کشور، ، (1393/2/22) ، ، 221-223
  • بابائی، مهناز- -یونسی رباطی، زینبب -بابائی رودباری، سیده ساناز، ادراک خطر در حین رانندگی در زنان و مردان ، پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران ، (1394/2/17) ، ، 196-197
  • بابائی، مهناز-بابائی رودباری، سیده ساناز، مقایسه نگرش زوجین نسبت به خیانت به تفکیک سطوح تحصیلی ، پنجمین کنگره انجمن روان شناسی ایران ، (1394/2/17) ، ، 193-195
  • میر، پروین-بابائی، مهناز، مقایسه نظریه ذهن کودکان مبتلا به بیش فعالی-کمبود توجه و نافرمانی مقابله ای با کودکان عادی ، دومین کنگره علوم رفتاری ، (1394/2/24) ، ، 280-290
  • بابائی، مهناز-مومنی یانسری، عیسی-نوروزی، اکرم، رابطه خودکارآمدی عمومی با افسردگی، اضطراب و استرس زنان سالمند ، سومین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها با محوریت سالمندی ، (1391/9/17) ، ، 111
  • بابائی، مهناز- یونسی رباطی، زینب، کنش اجرایی و توجه انتخابی در کودکان مبتلا به کمبود توجه-بیش فعالی، ناتوانی یادگیری و عادی ، دومین همایش کاربردهای علوم شناختی در شرایط پرتنش ، (1392/8/15) ، ، 29
  • بابائی، مهناز، رابطه احساس تنهایی با افکار خودکشی در نوجوانان ، چهارمین کنگره سراسری رفتارهای پرخطر ، (1392/8/9) ، ، 128
  • بابائی، مهناز، رابطه جو عاطفی خانواده با گرایش و نگرش به ارتباط قبل از ازدواج در نوجوانان دختر ، چهارمین کنگره سراسری رفتارهای پرخطر ، (1392/8/9) ، ، 129
  • بابائی، مهناز- یونسی رباطی، زینب، مقایسه جو عاطفی خانواده و ادراک شیوه والدینی در نوجوانان مبتلا به افسردگی،اضطراب با افراد سالم ، پنجمین همایش بین المللی کودک و نوجوان ، (1391/7/20) ، ، 55
  • Babaei,Mahnaz- Younesi, Zaynab، Comparison of families’ affective atmosphere and the perception of the parents of adolescents suffering depression and anxiety with healthy subjects ، 5th International Congress of Child and Adolescent Psychiatry ، (3/21/1920) ، ، 55
  • Babaei,Mahnaz- Babaei Rodbari, Sanaz، -Comparison of visual memory and objective-abstract reasoning in students with and without mathematical disorder ، Iranian 6th International Congress of Child and Adolescent Psychiatry 17-19 September 2013 ، (3/21/1920) ، ،
  • Babaei,Mahnaz- Babaei Rodbari, Sanaz-Mazandarani, Somayeh، Diversity of eating problem in 3-6 year-old children in Daycare centers in Gorgan ، Iranian 6th International Congress of Child and Adolescent Psychiatry 17-19 September 2013 ، (3/21/1920) ، ،
  • Kamyabi, Fatemeh-Babaei, Mahnaz- Dosti, Yarali، Diversity of mental disorders in normal and learning disordered children ، .Iranian 6th International Congress of Child and Adolescent Psychiatry 17-19 September 2013 ، (3/21/1920) ، ،
  • Shahryari, Omid- Khajevand, Afsaneh-Babaei, Mahnaz، Comparison of visual memory and objective-abstract reasoning in students with and without mathematical disorder ، Iranian 6th International Congress of Child and Adolescent Psychiatry 17-19 September 2013 ، (3/21/1920) ، ،
  • Babaei,Mahnaz، Study causes of youth tendency toward hookah ، Internation Congress on Addiction Science.10-12 Sep 2014 ، (3/21/1920) ، ، 86
  • Babaei,Mahnaz، Study causes of youth tendency toward hookah ، Internation Congress on Addiction Science.10-12 Sep 2014 ، (3/21/1920) ، ، 86
  • Babaei,Mahnaz، Comparative study of drug abused individuals’ emotional intelligence with normal individuals ، Internation Congress on Addiction Science.10-12 Sep 2014 ، (3/21/1920) ، ، 86
  • Babaei,Mahnaz، The impact of family centered training of addiction early prevention on increasing addiction preventive knowledge of organizations’ experts ، Internation Congress on Addiction Science.10-12 Sep 2014 ، (3/21/1920) ، ، 87
  • Babaei,Mahnaz، Comparative Identity styles and coping strategies of Drug Abused and normal individuals ، 9th international Addiction Science congress.9-11 Sep 2015 ، (3/21/1920) ، ، 218-219
  • Babaei,Mahnaz، The relation between parent-child relationship with the tendency to addiction and suicide in adolescents ، 9th international Addiction Science congress.9-11 Sep 2015 ، (3/21/1920) ، ، 217
  • Babaei, Mahnaz & Mahmoudi, Hiva، Human Neuropsychology ، ، (3/21/1920) ، ،
  • بابائی، مهناز، وسواس فکری-عملی از دیدگاه نورو پسیکولوژی ، ، (نامشخص) ، ،
  • میر، پروین، رابطه بین نظریه ذهن و کفایت اجتماعی در دانش آموزان با نارسایی توجه-بیش فعالی ، ، (نامشخص) ، ،
  • مهرانی، تویی محمد، اثربخشی آموزش ایمن سازی در مقابله با استرس در کیفیت زندگی و شادکامی سالمندان شهرستان کلاله ، ، (نامشخص) ، ،
  • کامرانی، فرانک، بررسی رابطه سرسختی روانشناختی و کمال گرایی با سبک های والدگری مادران دارای کودک 3-12 سال شهر گرگان ، ، (نامشخص) ، ،
  • عزیزی، عالمه، بررسی رابطه هوش هیجانی و تنظیم دشواری هیجان در دانشجویان ، ، (نامشخص) ، ،
  • حسین زاده، صدیقه، بررسی رابطه هوش شناختی با تفکر انتقادی و تفکر خلاق در نوجوانان مقطع متوسطه شهر گرگان ، ، (نامشخص) ، ،
  • بالویی، رقیه، بررسی مقایسه ای تیپ های شخصیتی و سبک های دلبستگی معتادین به مواد مخدر با مواد محرک ، ، (نامشخص) ، ،
  • دو مهری، معصومه، مقایسه هوش هیجاانی و بهداشت روانی دانش آموزان کانون اصلاح و تربیت با مدارس عادی استان سمنان و مازندران سال 1391 ، ، (نامشخص) ، ،
  • مختاری میرکلا، معصومه، بررسی رابطه هوش هیجانی و مدیریت زمان با استرس شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر بابل ، ، (نامشخص) ، ،
  • شهریاری، امید، مقایسه حافظه بصری و استدلال عینی-انتزاعی در دانش آموزان با و بدون اختلال ریاضی ، ، (نامشخص) ، ،
  • طاهری، سکینه سادات، تاثیر خودکارآمدی بر پیشرفت تحصیلی، اضطراب و افسردگی دانشجویان دختر شهرستان قائمشهر ، ، (نامشخص) ، ،
  • غلامی، معصومه، بررسی رابطه تفکر مثبت بر عزت نفس و انگیزش پیشرفت دانش آموزان مقطع راهنمایی ، ، (نامشخص) ، ،
  • شمس آبادی، شریفه، تحلیل قصه درمانی چهار قصه از مثنوی معنوی مولوی ، ، (نامشخص) ، ،
  • غلامپور، معصومه، اثربخشی گروه درمانی با رویکرد شناختی-رفتاری بر ارتقاء مهارت های ارتباطی و هیجانی مادران کودکان مبتلا به اختلال اتیسم ، ، (نامشخص) ، ،
  اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.