محسن اصغری لاریمی

استادیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی ریاضی

رشته تحصیلی

ریاضیات - گرایش ریاضیات فازی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه لیموژ - کشور فرانسه

فهرست مقالات

    ارتباط

     
    رزومه

       CV