محبوبه علیزاده صنعتی

استادیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی ریاضی

رشته تحصیلی

ریاضیات - گرایش گروهها

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه فردوسی مشهد - کشور ایران

فهرست مقالات

  ارتباط

    32254163-4 - 017
   
  رزومه

  • Kayvanfar, Saeed; Alizadeh Sanati, Mahboubeh، A bound for the exponent of the schur multiplier of some finite p-groups ، Bulletin of the Iranian Mathematical Society ، (11/1/2000) ، 2 ، 89-96
  • Mashayekhyfard, Behrooz; Alizadeh Sanati, Mahboubeh، On the order of nilpotent multipliers of finite p-groups ، Communications in Algebra ، (6/10/2005) ، ، 2079-2087
  • Rajabzadeh Moghaddam, Mohammad Reza; Alizadeh Sanati, Mahboubeh، Ultra Isologism of Groups, Southeast Asian Bulletin of Mathematics ، Southeast Asian Bulletin of Mathematics ، (6/10/2006) ، 30 ، 301-309
  • Alizadeh Sanati, Mahboubeh; Mashayekhyfard, Behrooz، On polynilpotent covering groups of a polynilpotent groups ، International J. of Math., Game theory and Algebra ، (12/10/2006) ، 4 ، 378-401
  • Mashayekhyfard, Behrooz; Alizadeh Sanati, Mahboubeh، Some functorial properties of nilpotent multipliers ، International J. of Math., Game theory and Algebra ، (6/10/2007) ، 2 ، 117-127
  • Alizadeh Sanati, Mahboubeh، On functorial properties of polynilpotent multipliers ، International J. of contemp. Math. Science ، (12/10/2007) ، 18 ، 891-901
  • Alizadeh Sanati, Mahboubeh، Commutator length of Finitely generated linear groups ، International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences ، (6/10/2008) ، ،
  • Alizadeh Sanati, Mahboubeh; Mahdipour, Fatemeh، Baer-Invariant of some non finitely generated abelian groups ، Journal of mathematics and system science ، (6/10/2010) ، 4 ، 226-230
  • Alizadeh Sanati, Mahboubeh; Mashayekhyfard, Behrooz، Existence of poly nilpotent covering groups of a polynilpotent group ، Annual Iranian Mathematic conference ، (9/3/2007) ، 38 ، 1-3
  • Mashayekhyfard, Behrooz; Alizadeh Sanati, Mahboubeh، Some functorial properties of nilpotent multiplier ، Algebra Conference ، (3/8/2006) ، 17 ، 132-133
  • Alizadeh Sanati, Mahboubeh; Parvizian, Mehrdad، Free product and regular product of free group in an arbitrary variety V ، International Conference of Algebra ، (10/10/2010) ، ،
  • Alizadeh Sanati, Mahboubeh; Mahdipour, Fatemeh، Bear invariant of some non finitely generated abelian groups ، Intervational conference on applied and industrial mathematics ، (9/22/2011) ، ، 28
  • Alizadeh Sanati, Mahboubeh; Mahdipour, Fatemeh، Covering group of some non finitely generated abelian groups ، International Group Theory Conference ، (3/8/2012) ، 4 ، 6-10
  • Alizadeh Sanati, Mahboubeh; Mahdipour, Fatemeh، On commutativity of the direct limit with the nonabelian tensor product of groups ، Iranian Akgebra Seminar ، (11/20/2013) ، 23 ،
  • Alizadeh Sanati, Mahboubeh; Mahdipour, Zahra، Inequality for the number of generators of the c-nilpotent multiplier ، Group Theory ، (3/12/2014) ، 6 ،
  • ALizadeh Sanati, Mahboubeh; Mahdipour, Fatemeh، On the existence[N_c_1,N_c_2]- coveing groups of some group ، Biannual International Group theory Conference ، (1/30/2015) ، 3rd ،
  • ALizadeh Sanati, Mahboubeh; Mahdipour, Fatemeh، The Baer Invarient of direct product with respect to the variety of … ، Group Theory ، (2/3/2016) ، 8th ،
  • ALizadeh Sanati, Mahboubeh; Mahdipour, Fatemeh، Genelarization of the Robinson’s theorem ، Annual Iranian Mathematic conference ، (9/23/2017) ، 38 ،
  • سنچولی، فرهاد؛ علیزاده صنعتی، محبوبه، ریاضیات پیش دانشگاهی ، ، (1388/8/20) ، ، 139
  • علیزاده صنعتی، محبوبه، نظریه مقدماتی گروهها ، ، (1389/5/20) ، ، 158
  • علیزاده صنعتی، محبوبه؛ نوذری، طاهره، مقدمه ای بر نظریه فازی ، ، (1396/11/30) ، ، 272
  • ناعمه تازیکی بالاجلینی، ضربگر شور یک جفت از گروهها و حاصل ضرب تانسوری ناآبلی گروهها ، ، (1390/6/7) ، ،
  • عاطفه رازقندی، گروههای ترتیب پذیر ، ، (1390/6/29) ، ،
  • منا مازندرانی، برخی پایای بئر گروههای پوچتوان آزاد ، ، (1391/6/28) ، ،
  • نرگس کردکتولی، نمای حاصل ضرب تانسور ناآبلی گروهها ، ، (1392/6/27) ، ،
  • هانیه موحدی، ساختار p- گروههای متناهی بر اساس مربع تانسور ناآبلی آنها ، ، (1392/6/30) ، ،
  • شبنم رضا، تانسور ناآبلی مربعی p- گروههای توانمند ، ، (1393/6/30) ، ،
  • سوده سمیعی پاقلعه، قضیه شور برای گروههای به طور موضعی رادیکالی تعمیم یافته ، ، (1395/6/29) ، ،
  • عفت ممشلی، برخی نتایج ساختاری روی مربع تانسور ناآبلی گروهها ، ، (1391/11/8) ، ،
  • فاطمه مهدی پور، ارتباط بین پایای بئر و پوشش گروه با حد مستقیم ، ، (1390/6/20) ، ،
  • زهرا مهدی پور، نامساوی هایی برای c- امین ضربگر شور گروهها ، ، (1393/6/22) ، ،
  اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.