کوروش غلامی کوتنائی

استادیار دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی علوم اجتماعی و سیاسی

رشته تحصیلی

علوم اجتماعی و سیاسی - گرایش جامعه شناسی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشکاه اصفهان - کشور ایران

فهرست مقالات

    ارتباط

    رزومه