کامل عبدالله نژاد

استادیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی آمار

رشته تحصیلی

آمار - گرایش استنباط

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

شیراز - کشور ایران

فهرست مقالات

  ارتباط

    32262046 - 017
   
  رزومه

  استنباط آماری- نظریه توزیع ها-

  • آقادوست، صبا; عبداله نژاد، کامل; یغمایی، فرهاد; جعفری، علی اکبر، مقایسه چند روش آزمون فرض میانگین-های جوامع لگ نرمال ، مجله علوم آماری (انجمن آمار ایران) ، (1394/6/15) ، 1 ، 1-14
  • جعفری، علی اکبر; عبداله نژاد، کامل، Inferences on the Means of Two Log-Normal Distributions; A Computational Approach Test ، Communications in Statistics-simulation and Computation ، (11/2/2636) ، ، 1659-1672
  • جعفری، علی اکبر; عبداله نژاد، کامل، Testing the Equality Means of Several Log-Normal Distributions ، Communications in Statistics-simulation and Computation ، (5/11/2638) ، 3 ، 2311-2320
  • عبداله نژاد، کامل; یغمایی، فرهاد; محمودی، سعیده، Testing Equality of the Scale Parameters of Pareto Distributions; Two Computational Approaches ، Advances and Applications in Statistics ، (7/2/2636) ، 1 ، 45-57
  • عبداله نژاد، کامل، مدلهای تصادفی سری زمانی در پيشبيني بارندگي ماهانه ، مجله¬ی آمایش جغرافیایی فضا ، (1394/5/5) ، ، 15-25
  • یغمایی، فرهاد; عبداله نژاد، کامل; هزارجریبی، ابوطالب; بابانژاد، منوچهر، برازش مدل¬های آماری به داده¬های ماکزیمم و مینیمم درجه حرارت گرگان ، مجله پژوهش¬های حفاظت آب و خاک ، (1392/3/16) ، 2 ، 65-84
  • عبداله نژاد، کامل; بابانژاد، منوچهر; جعفری، علی اکبر; ، Inference on Difference of Means of two Log-Normal Distributions; A Generalized Approach ، Journal of Statistical and Econometric Methods ، (10/17/2012) ، 2 ، 125-131
  • هزار جریبی، نصرتی، عبداله نژاد، قربانی، بررسی امکان پیش¬بینی ظرفیت تبادل کاتیونی خاک با استفاده از پارامترهای زود یافت خاک ، نشریه آب و خاک ، (1392/6/25) ، 4 ، 712-719
  • سلطانی، احمد رضه; عبداله نژاد، کامل، Limiting Behavior of Random Stieltjes Partial Sum: \\ Adjusted Method of Moments Estimators ، Communications in Statistics-Theory and Methods ، (10/3/2637) ، ،
  • عبداله نژاد، کامل; جعفری، علی اکبر، Inferences on the Parameters of Power Law Distribution ، ProbStat Forum ، (8/3/2636) ، ، 130-139
  • عبداله نژاد، کامل; جعفری، علی اکبر، Testing the Equality of Quantiles for Several Normal Populations ، Communications in Statistics-simulation and Computation ، (8/16/2638) ، ،
  • عبداله نژاد، کامل; یغمایی، فرهاد، روشهای آماری ، ، (1395/11/12) ، ، 319
  اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.