جعفر میرعلی کتولی

دانشیار دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی جغرافیا

رشته تحصیلی

جغرافیا - گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تربیت مدرس - کشور ایران

فهرست مقالات

    ارتباط

      32524714 - 017
     
    رزومه