حسین میقانی

دانشیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی شیمی

رشته تحصیلی

پلیمر - گرایش شیمی پلیمر

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

مازندران - کشور ایران

فهرست مقالات

    ارتباط

    رزومه

       CV