هادی عمرانی

دانشیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی زمین شناسی

رشته تحصیلی

زمین شناسی - گرایش پترولوژی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تبریز - کشور ایران

فهرست مقالات

  ارتباط

    32254164-231 - 017
    h.omrani@gu.ac.ir
   
  رزومه

     CV

  1) مطالعه سنگ های دگرگونی فشار بالا-دمای پایین

  2) مدل سازی ترمودینامیکی

  3) ژئوشیمی و مطالعه محیط تکتونیکی تشکیل سنگ های آذرین

  • عمراني، هادی؛ مؤذن، محسن؛ ابرهنسلي، رولند؛ بوسکو، رومين؛ سوجيموري، تاتسوكي، آمفيبول، کلريت و زوئيزيت به عنوان فازهاي حاصل از دگرگوني برگشتي در اکلوژيتهاي شاندرمن ، مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران ، (1389/7/1) ، ، 485-496
  • عمراني، هادی؛ مؤید، محسن؛ ابرهنسلي، رولند؛ بوسکو، رومين؛ سوجيموري، تاتسوكي، ژئوشيمي اکلوژيتهاي شاندرمن، تأکيدي بر ماهيت پروتوليت آن ، مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران ، (1389/7/1) ، ، 433-446
  • عمراني، هادی؛ مؤید، محسن؛ جهانگیری، احمد؛ مؤذن، محسن، معرفي فيبروليت هاي منطقه قروه و شرايط تشكيل آنها ، پترولوژی ، (1389/2/29) ، ،
  • Hadi Omrani, Rahimeh Michaeli and Mohssen Moazzen، Geochemistry and petrogenesis of the Gasht peraluminous granite, western Alborz Mountains, Iran ، Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie ، (4/12/2013) ، ، 175–189
  • Omrani, H., Moazzen, M., Oberhänsli, R., Tsujimori, T., Bousquet, R. and Moayyed, M.، Metamorphic history of glaucophane-paragonite-zoisite eclogites from the Shanderman area, northern Iran ، Journal of Metamorphic Geology ، (8/25/2013) ، ، 791-812
  • Omrani, H., Moazzen, M., Oberhänsli, R., Altenberger, U., Lange, M., ، The Sabzevar blueschists of the North-Central Iranian micro-continent as remnants of the Neotethys-related oceanic crust subduction ، International Journal of Earth Sciences ، (2/23/2013) ، ، 1491-1512
  • مؤذن، محسن؛ پورحاتمی، گلنسا؛ حاجی علی اغلی، رباب؛ عمرانی، هادی.، بررسی ماهیت ماگمائی و محیط تکتونیکی تشکیل پروتولیت آمفیبولیتهاي منطقهي سیه منصورمیانه شمال غرب ایران ، مجله زمین شناسی کاربردي پیشرفته ، (1392/10/1) ، ، 11-20
  • Omrani, Hadi; Moazzen, Mohsen; Oberhänsli, Roland، Geochemistry of Sabzevar regional metamorphic rocks, northern Central Iranian Microcontinent Blocks (CIM) ، Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy ، (8/6/2014) ، ، 49-56
  • حبیب زاده، الهام؛ شمعانیان، غلامحسین؛ عمرانی، هادی؛، تجزیه و تحلیل عناصر بافتی در بوکسیتهاي کارستی جاجرم: ترکیب و شرایط تشکیل ، مجله زمین شناسی اقتصادي ، (1392/5/7) ، ، 163-176
  • M. Balaghi, M. Sadeghian, H. Ghasemi, M. Mohajjel, H. Omrani,، Metapelite petrology, thermobarometery and U-Ph dating of Delbar metamorphic complex. ، Iranian Journal of Petrology ، (نامشخص) ، 21 ، 55-82
  • M. Moazzen, S. Torabi Asl, H. Omrani ، Study of pressure and temperature of metamorphism, phase stability and garnet and biotite chemical zoning in the Jandaq metamorphic rocks using pseudosection method. ، Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy ، (1394/5/15) ، 23 ، 651-660
  • M. Daghmechi, H. Omrani, M. Emami, J. Nokandeh,، Mineralogical and thermo-chemical characteristics of the Hellenistic ceramics and raw clay from Qizlar Qal’eh (northeastern Iran). ، Materials Characterization ، (3/2/2016) ، 120 ، 143-151
  • M. Moazzen, M. Ghaderi, D. Whitney, H. Omrani,، Geochemistry of metapelitic rocks from the Garmichay area, East Azerbaijan, NW Iran; protolith nature and whole rock control on metamorphic mineal assemblages. ، Geopersia ، (5/5/2016) ، 6 ، 1-18
  • G.H. Shamanian, Z. Monfared, H. Omrani,، Stratigraphy, Petrography and Facies Characteristic of Tash and Astaneh Bauxite Deposits in the Eastern Alborz: Understanding of Palaeoenvironments. ، Journal of Sedimentray Facies ، (1395/3/26) ، 8 ، 71-84
  • H. Omrani, M. Moazzen, R. Oberhänsli, M. E. Moslempour,، Iranshahr Blueschists: Subduction of the Inner Makran Oceanic Crust ، Journal of Metamorphic Geology ، (5/25/2638) ، 35 ، 373-392
  • H. Omrani, M. Moazzen, R. Oberhänsli,، Geodynamic evolution of the Sabzevar zone, northern central Iranian micro-continent. ، Mineralogy and Petrology ، (5/3/2018) ، 112 ، 65-83
  اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.