هادی حاج زاده

استادیار دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی علوم اجتماعی و سیاسی

رشته تحصیلی

حقوق - گرایش حقوق عمومی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تهران - کشور ایران

فهرست مقالات

  ارتباط

  رزومه

  • حاج زاده، هادی، تطبیق نظریه کالاهای عمومی با نظریه حسبه در فقه امامیه ، مجله کانون ، (1389/6/1) ، 108 ، 62-82
  • حاج زاده، هادی، اجرای حقوق در زمان غیبت ، گفتمان حقوقی ، (1389/7/1) ، 17 و 18 ، 171-184
  • حاج زاده، هادی، الزامات حقوقی بانکداری خصوصی و بررسی آنها در نظام حقوقی ایران ، دانشنامه حقوق اقتصادی ، (1391/1/1) ، 1 ، 61-79
  • لکزائی، نجف - حاج زاده، هادی، بررسی امنیت اقتصادی افراد از خلال قواعد فقه امامیه با نگاهی به مرجع امنیت ، دانشنامه حقوق اقتصادی ، (1393/7/1) ، 6 ، 1-31
  • رحمت الهی، حسین - لکزائی، نجف - ارسطا، محمد جواد - حاج زاده - هادی، امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه ، حقوق اسلامی ، (1394/1/1) ، 44 ، 113-152
  • حاج زاده، هادی، فتوای معیار در قانونگذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (نگاهی دوباره به مفهوم اعلمیت در منظومه فقه حکومتی شیعه) ، فقه و اصول ، (1394/7/1) ، 102 ، 59-88
  • حاج زاده، هادی، از امنیت قضائی تا عدالت ماهوی (نگاهی دوباره به نسبت عدالت و امنیت در حوزه فقه و امنیت ملی) ، آفاق امنیت ، (1395/10/1) ، 33 ، 63-82
  • حاج زاده، هادی - کرمی، حامد - یغمائی، حمیدرضا، جایگاه امنیت نظام سیاسی در فقه امامیه با تاکید بر مرجع امنیت ، سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی ، (1396/1/1) ، 6 ، 253-276
  • حاج زاده، هادی، ایالات ومتحده آمریکا و دکترین مسئولیت به حمایت ، آمریکا و حقوق بشر (جلد اول: عملکرد دولت آمریکا در غرب آسیا از منظر حقوق بشر و بشردوستانه) ، (1396/1/1) ، ، 95-113
  • حاج زاده، هادی - بوالحسنی، مصطفی، دموکراسی مستقیم ، ، (1395/1/1) ، ، 272
  • حاج زاده، هادی، نظریه کالاهای عمومی در فقه امامیه و حقوق ایران ، ، (نامشخص) ، ،
  • حاج زاده، هادی، مرجع امنیت در فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ، (نامشخص) ، ،
  اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.