هانیه شکی

استادیار دانشکده فنی و مهندسی علی آباد
گروه آموزشی شیمی

رشته تحصیلی

مهندسی پلیمر - گرایش علوم و تکنولوژی رنگ

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - کشور ایران

فهرست مقالات

    ارتباط

     
    رزومه

       CV