حجت اله صفری

دانشیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی زمین شناسی

رشته تحصیلی

زمین شناسی - گرایش تکتوتیک

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تربیت مدرس - کشور ایران

فهرست مقالات

  ارتباط

  رزومه

  1- Safari, H., Pirasteh, S., Pradhan, B., 2009. Uplifting estimation in Zagros Transverse faults Iran: An Application of Geoinformation Technology. Remote Sens. 1, 1240-1256.

  2- Safari, H., Pirasteh S., Pradhan B. , Khedri Gharibvand, L., 2010. Use of Remote Sensing Data and GIS Tools for Seismic Hazard Assessment for Shallow Oilfields and its Impact on the Settlements at Masjed-i-Soleiman Area, Zagros Mountains, Iran  Remote Sens., 2, 1364-1377.

  3- Pirasteh, s.,   Rizvi, S. M. A., Safari, H., Pradhan B., Shattri Mansor, B., Mahmoodzadeh A., 2010. Using ERS-1 Synthetic Aperture Radar for Flood Delineation, Bhuj Taluk, Kuchch District- Gujarat, India, International Geoinformatics Research and Development Journal. Vol. 1, Issue 1, 13-20.

  4- Pirasteh, s., Safari, H., Pradhan B., Attarzade, I., 2010. Litho-morphotectonics Analysis using GIS Techniques & Landsat ETM Data: Zagros Fold Belt (ZFB) SW Iran, International Geoinformatics Research and Development Journal. Vol. 1, Issue 2, 1-9.

  5- Safari, H., Pirasteh S., Shattri B. M, 2011. Role of the Kazerun fault for localizing oil seepage in the Zagros Mountain, Iran: an application of GiT, International Journal of Remote Sensing, Vol. 32, No. 1, 10 January 2011, 1–16

  6- Pirasteh, S., Pradhan B., Safari, H., 2011. Coupling of DEM and remote-sensing-based approaches for semi-automated detection of regional Geostructural features in Zagros mountain, Iran, Arabian Journal of Geosciences, DOI 10.1007/s12517-011-0361-0.

  7- Safari, H., Gholami, M., 2011. Tectonic Evolution of Southern Limb of Eastern Alborz, Iran, International Geoinformatics Research and Development Journal, Vol:2, Issue:1, pp: 1-13.

  8- Safari, H., Abbaszade, Z., Mollaee, S., Raghimi, M., 2011. Structural Controls on Distribution Patterns of Springs in Alborz – Kopet Dagh Boundary, Gorgan Iran, International Geoinformatics Research and Development Journal, Vol:2, Issue:3, pp: 11-21.

  9- Safari, H., Pirasteh, S., Pradhan B., Amid , H., 2011, Geohazards analysis of Pisa tunnel in a fractured incompetent rocks in Zagros Mountains, Iran, Arabian Journal of Geosciences, DOI 10.1007/s12517-011-0427-z

  10- Safari, H., Seraj, M., Jowkar, M., 2012. Influence of Structural Bending on Reservoir Characteristics of Rag-e-Sefid Oil Field, Zagros Mountains: Using of Geo-information Technology (GIT), International Geoinformatics Research and Development Journal, Vol. 3, Issue 4, 36-48

  11- Safari, H., Ghassemi, M.R., Razavi-Pash, R., 2013. Determination and Structural Analysis of the Lahijan Transverse Fault in Forestall Region of Alborz Mountains, Iran: A Geospatial Application, International Journal of Remote Sensing Applications Volume 3 Issue 4, 215-224.

  12- Safari, H., Amini Soorani, S., 2013. Kinematic Analysis of South of Mashhad Ophiolites, Iran, Using of GIT, International Geoinformatics Research and Development Journal, Vol. 4, Issue 4, 1-12

  13- Safari, H., Bagas, L., Shafiei Bafti, B., 2015. Structural controls on the localization of Cu deposits in the Kerman Cu metallogenic province of Iran using Geoinformatic techniques, Ore Geology Reviews, 67, 43-56

  14- Safari, H., Khedri Gharibvand, L., 2016, Gas leakage hazard zonation of Masjed-i-Soleiman area, Zagros, Iran, using GiT, Natural Hazards, DOI 10.1007/s11069-015-2022-1, Vol. 80, 1257-1278.

  15- Haji, E., Safari, H., Shafiei, B., Agh Atabay, M., 2016, Studying Structural Characteristics of Saqez – Takab Region (NW of Sanandaj – Sirjan Zone) Using GiT (Geo Information Techniques), Zakhoy Sulaimani Journal, Special

   

   

  د- مقالات در مجلات داخلي:

  1- صفري، ح.، نوگل سادات، م.ع. ا.، 1372. تاثير عملكرد گسله ها بر تكامل ساختاري ناحيه سي سخت ، دانشگاه تربيت مدرس، مقاله مستخرج از رساله كارشناسي ارشد، بولتن دانشگاه تربیت مدرس

  2- صفري، ح.، قرشي، م.، قاسمي، م. ر.، 1378. تحليل دگرريختيهاي پهنه گسله عرضي- برشي سبزپوشان، فصلنامه علوم زمين، سال هشتم، شماره 32-31،ص 91-80 .

  3- سيدي پور، م.، چيت سازان، م.، صفري، ح.، 1383. تعيين خصوصيات آبخوان كارستي چشمه برم جمال( حوضه آبخيز صيدون) در مقياس منطقه اي با استفاده از تجزيه و تحليل پاسخهاي هيدروليكي و فيزيكوشيميايي چشمه برم جمال، مجله علمي- كاربردي پيام پژوهش، شماره هفتم، صفحات:

  4- صفري، ح.، چيت سازان، م.، 1383. شناسايي و تحليل ساختاري پهنه گسله ايذه، زاگرس، ايران"، مجله علوم دانشگاه چمران، شماره 12،صفحات 75-57

  5- صفري، ح.، 1384. جايگاه زمين ساختي رسوبي پهنه گسله سبزپوشان در تكوين حوضه رسوبي زاگرس، ايران، مجله علوم دانشگاه چمران، شماره 14،صفحات 89-77

  6- قبادي، م. ح.، چرچي، ع.، صفري، ح.، 1386. ارزيابي مقدماتي خطر زمين لرزه و نشت گاز در شهرستان مسجد سليمان ، مجله علوم دانشگاه شهيد چمران، شماره 17، صفحات 45-58

  7- صفری، ح.، قاسمی، م.، آق­آتابای، م.، رضوی­بش، ر.، 1392. تحلیل ساختاری پهنه گسله لاهیجان- البرز باختری، مجله علوم زمین، شماره 87، صفحات 18-13

  8- عباس­زاده، ز.، صفری، ح.، کابلی، ع.، 1392. بررسی ارتباط شکستگی­ها با مکان ظهور چشمه­ها در ناحیه گرگان،  نشریه بین­المللی منابع آب و توسعه، سال اول، شماره 1، صفحات 40-30

  9- صفری، ح.، عباس­زاده، ز.، رقیمی، م.، 1392. بررسی تاثیر شکستگی­ها بر خصوصیات فیزیکی چشمه­های موجود در یال شمالی البرز شرقی با استفاده از قابلیتهای RS و GIS، فصلنامه بین­المللی پژوهشی تحلیلی زمین­پویا، سال اول، شماره 3، 38-28

  10- علیزاده، م.، آق­آتابای، م.، صفری، ح.، 1392. تحلیل ساختاری کپه داغ مرکزی- شمال بجنورد، مجله تکتونیک و ساختار، سال اول، شماره 2، 55-41

  11- مقصودلو راد، ر.، صفری، ح.، عباس­زاده، ز.، 1393. بررسی روند تغییرات کیفی آب‌هاي زيرزميني در دوره‌هاي خشك و ترسالی، مطالعه موردی: دشت گرگان، ،  نشریه بین­المللی منابع آب و توسعه، سال دوم، شماره 3، صفحات 171-162

  12- صفری، ح.، امینی سورانی، س.، 1393. تحلیل نسل­های حرکتی در افیولیت­های جنوب مشهد با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور و GIS، مجله تکتونیک و ساختار، سال دوم، شماره 3، 62-46

  13- صفری، ح.، سراج، م.، جوکار، م.، 1393. بررسي ارتباط ساختارهاي سطحي و عمقي در میدان نفتی رگ­سفید، زاگرس، با استفاده از قابليتهاي محيط GIS، ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز، شماره 119، 43-36

  14- صفری، ح.، 1393. تحلیل دگرشکلی­های یال شمالی البرز شرقی با استفاده از  تکنیک­های زمین­اطلاعاتی، مجله تکتونیک و ساختار، سال دوم، شماره 4، صفحات 27-1

  15- صفری، ح.، 1394، بررسی ارتباط ساختارهای سطحی و عمقی در بخش مرکزی فروبار دزفول با استفاده از تکنیک­های زمین­اطلاعاتی(GiT)، فصلنامه بین­المللی پژوهشی تحلیلی زمین­پویا، سال سوم، شماره 9، صفحات 55-36.

  16- صفری، ح.، قاسمی، م.، بهرامی، م.، 1394، بررسی لرزه­خیز بودن حرکات عهد حاضر در پهنه ساختاری سنندج- سیرجان با استفاده از فناوری­های سنجش از دور و GIS، مجله علوم زمین، شماره 95 (مجله زمین­ساخت)، صفحات 272-265

  17- رضوی­بش، ر.، قاسمی، م.، صفری، ح.، 1394. بررسی شواهد تشکیل حوضه کششی در منطقه رستم­آباد- استان گیلان، مجله علوم زمین، شماره 95 (مجلد زمین­ساخت)، صفحات 132-123

  18- صفری، ح.، صفایی، ه.، بهرامی، م.، 1394، بررسی فعالیت­های نوزمین­ساختی منطقه شهرضا با استفاده از تکنیک­های Geoinformatics، مجله زمین­ساخت، شماره 1، صفحات 74-59

  19- مجلل، م.، صفری، ح.، رحیمی چاکدل، ع.، حاجی، ع.، 1394، بررسی فازهای مختلف گسلش در ناحیه سقز و ارائه الگوی ژئودینامیکی، مجله تکتونیک و ساختار، سال دوم، در دست چاپ

  20- صفری، ح.، مجلل، م.، حاجی، ع.، 1394، راستی­آزمایی خطواره­های استخراج شده توسط روش­های نیمه­خودکار سنجش از دور: مطالعه موردی منطقه شمال­غرب زون سنندج-سیرجان، مجله زمین­ساخت، شماره 3، صفحات 56-39

   

  21- صفری، ح.، شفیعی بافتی، ب.، محمدرضایی، ح.، 1395. بررسی تاثیر گسل­ها بر الگوی تجمع رخدادهای مس در منطقه سرچشمه با استفاده از روشهای سنجش از دور و GIS، نشریه زمین­شناسی اقتصادی مشهد، جلد 8، شماره 1، صفحات 92-79

  22- حاجی، ع.، صفری، ح.، 1395، بررسی مراحل دگرریختی در بخش شمال­باختری پهنه ساختاری سنندج-سیرجان، نشریه علوم زمین، در دست چاپ

   

  ه- مقالات در کنفرانس­های بين‌المللي:

  1- Safari, H., Qoreshi, M., 2000. Sabzpushan fault zone as a linear source of seismic activity in Zagros, Iran, Abst. 3rd ASC, pp:29, Tehran, Iran.

  2- Safari, H., Mohajjel, M., 2000. Determination of seismic Gap in Golpayegan-Muteh area, Sanandaj-Sirjan zone, Iran", Abst. 3rd ASC, pp:74, Tehran, Iran

  3- Pirasteh, S., Safari, H., 2009. How GiT emphasis for localizing Oil Seepages in Zagros Mountains, Iran?, International Advanced of Technology Congress (ATCi), PWTC, Malaysia. November 3-5.

  4- Pirasteh, S., Safari, H., Mahmoodzadeh, A., Wood Bridge, K., Rizvi, M.R., 2010, Does Karun and Dez River response to structural uplift? South-west Iran, Application of Geoinformatics, WEC-2-5 August, Kuching ,Malaysi

   

  و- مقالات در كنفرانسهای داخلی:

  1- يثربي، ش.، صفري، ح.، 1376. بررسي معيارهاي كنترل كيفيت سنگ در موج شكنها با نگرشي ويژه به خليج فارس و درياي عمان ، مجموعه مقالات سومين كنفرانس بين المللي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي، ص 97-92 

  2- صفري، ح.، 1378. شناسايي و پاره بندي پهنه گسله سبزپوشان بر اساس شواهد ساختاري و مورفو تكتونيكي ، زاگرس، ايران  ، مجموعه مقالات سومين همايش انجمن زمين شناسي ايران، ص 398-394 .

  3- صفري، ح.، نوگل سادات، م.ع. ا.، 1378. تحليل ساختاري دوپلكس سي سخت در طول گسل عرضي- برشي كازرون ، مجموعه مقالات هجدهمين گردهمايي علوم زمين، ص 716-709 .

  4- صفري، ح.، نوگل سادات، م.ع. ا.، 1379. نو زمينساخت ناحيه سي سخت، مجموعه مقالات چهارمين همايش انجمن زمين شناسي ايران،

  5- صفري، ح.، بيات، م.، 1382. ارزيابي زيست محيطي نيروگاههاي برقابي كوچك، ضرورت يا عدم ضرورت، خلاصه مجموعه مقالات كنفرانس ملي نيروگاههاي آبي كشور، ص 216 .

  6- صفري، ح.، 1383، شناسايي و پاره بندي پهنه گسله ايذه بر اساس شواهد ساختاري و مورفو- تكتونيكي، زاگرس، ايران ، مجموعه مقالات هشتمين همايش انجمن زمين شناسي ايران،

  7- سيدي پور، م.، چيت سازان، م.، صفري، ح.، 1383. تشخيص ساختار سيستم كارستي چشمه پوتو بر اساس تجزيه و تحليل همزمان پاسخهاي هيدروليكي و شيميايي "، مجموعه مقالات هشتمين همايش انجمن زمين شناسي ايران،

  8- صفري، ح.، رنگزن، ك.، خدري، ل.، 1385. اثر زونهاي گسلش بر الگوي نشت گاز در منطقه مسجد سليمان با استفاده از تكنيكهاي سنجش از دور و GIS، مجموعه مقالات دهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، تهران

  9- رنگزن، ك.، صفري، ح.، آبشيريني، ا.، خدري، ل.، 1385. پيش بيني امكان توسعه شهر مسجد سليمان بر اساس ملاحظات زيست محيطي با استفاده از تكنيكهاي GIS، مجموعه مقالات اولين همايش مهندسي محيط زيست، تهران.

  10- خدري، ل.، صفري، ح.، رنگزن، ك.، شعبان، ل.، 1386. تعيين گسترش آلودگي ناشي از نشت گاز و تراوش هيدروكربن از مخازن نفتي، در شهر مسجد سليمان با استفاده از تكنيكهاي سنجش از دور و GIS"، مجموعه مقالات نخستين كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست، تهران.

  11- صفري، ح.، 1386. اثرات زيست محيطي زلزله ها در منطقه مسجد سليمان ، مجموعه مقالات يازدهمين همايش انجمن زمين شناسي،13-14 شهريور، مشهد.

  12- موسوي، ف.، خدري، ل.، صفري، ح.، 1386. محاسبه نرخ برخاستگي در طول پهنه گسله ايذه( مرز شمالي فروبار دزفول ، مجموعه مقالات يازدهمين همايش انجمن زمين شناسي، 13-14 شهريور، مشهد.

  13- ماهوري پيله رود، س.، عليزاده، ب.، صفري، ح.، رضايي، ز.، حسيني، ح.، 1386. بررسي ميزان نفت زايي سازندهاي كژدمي و گرو در ميدان نفتي مسجد سليمان بر اساس داده هاي حاصل از راك- ايول 6، مجموعه مقالات يازدهمين همايش انجمن زمين شناسي، 13-14 شهريور، مشهد

  14- صفري، ح.، سراج، م.، 1386. نقش گسل كازرون در تراوشات نفتي دامنه جنوبغربي تاقديس خشك گيسكان، زاگرس، ايران، مجموعه مقالات دومين كنگره مهندسي نفت ايران، 10-11 بهمن، اهواز(پذيرش شده)

  15- صفري، ح.، عميد، ح.، 1386. اثر مخاطرات زمين شناسي بر پايداري تونل پيسا 2، زاگرس، ايران"، دومين همايش مقابله با سوانح طبيعي، 4-5 ديماه، تهران

  16- خدري، ل.، رنگزن، ك.، صفري، ح.، 1387. کاربرد تکنیکهای سنجش از دور و GIS در مطالعه پراکندگی جمعیت در اطراف آلودگیهای هیدروکربنی ناشی از مخازن نفتی در شهر مسجد سلیمان، همایش توسعه همه جانبه و پایدار شهر مسجدسلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان، صفحات 196-200

  17- صفري، ح.، غلامی، م.، 1390. بررسی ساختارهای زمین شناسی منطقه ذغال­سنگی طزره با استفاده از محیط GIS "، دومین همایش علوم زمین، دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان

  18- صفري، ح.، قاسمی، م.، آتابای، م.، رضوی پش، ر.، 1390. مکانیسم تشکیل گسل­هایی با روندهای مختلف در پهنه گسله لاهیجان، دومین همایش علوم زمین، دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان.

  19- رادفر، ع.، رحیمی چاکدل، ع.، صفري، ح.، 1390. بررسی ساختارهای زمین­شناسی منطقه چشمه نمره (شمال غرب شاهرود) ، دومین همایش علوم زمین، دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان.

  20- صفري، ح.، عميد، ح.، 1390. خطرات زمين­شناسي حفر تونل در سنگهای نرم و گسلیده زاگرس و راههای مقابله با آن: مطالعه موردی  تونل پيسا 2، هفتمین کنفرانس زمین­شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، دانشگاه صنعتی شاهرود

  21-  صفری، ح.، سراج، م.، جوکار، م.، 1391. بررسی تاثیرات خمیدگیتاقدیس رگ سفید بر خصوصیات مخزن نفتی آسماری با استفاده از تکنیکهای GIS، شانزدهمین همایش انجمن زمین­شناسی ایران، دانشگاه شیراز، لوح فشرده مقالات

  22- جوکار، م.، صفری، ح.، سراج، م.، 1391. اثر گسل هندیجان بر گرادیان دمایی و تولید در میدان رگ سفید، ششمین همایش ملی زمین­شناسی دانشگاه پیام نور، مرکز کرمان، کتابچه مقالات، 1267-1262

  23- محمدرضایی، ح.، صفری، ح.، 1391. بررسی گسل­های منطقه سرچشمه و تاثیر آن بر تجمع رخدادهای مس پورفیری، سی و یکمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی. لوح فشرده مقلات

  24- علیزاده، م.، آق­آتابای، م.، صفری، ح.، شتایی، ش.، 1391. تحلیل ساختاری گسل­ها و شکستگی­های منطقه شیخ- یکه­شیخ در شمال بجنورد، اولین همایش زمین­شناسی فلات ایران، دانشگاه تحصیلات تکمیلی و صنعتی کرمان، لوح فشرده مقالات

  25- صفری، ح.، صفایی، ه.، آق­آتابای، م.، بهرامی، م.، 1391. تحلیل ساختاری منطقه شهرضا با استفاده از تکنیک­های سنجش از دور، اولین همایش زمین­شناسی فلات ایران، دانشگاه تحصیلات تکمیلی و صنعتی کرمان، لوح فشرده مقالات

  26- پیردادی، خ.، رحیمی­چاکدل، ع.، صفری، ح.، فرهپور، م.م.، 1393. بررسی گسل­ها و شکستگی­ها در محدوده غرب سراب دوره در لرستان با استفاده از تکنیک­های سنجش از دور، کنفرانس علوم معدنی، مازندران، ساری، کتابچه مقالات، صفحات 8-1

  27- پیردادی، خ.، رحیمی­چاکدل، ع.، صفری، ح.، فرهپور، م.م.، 1393. تحلیل ساختاری منطقه شمال­غرب شهرستان دوره چگنی در استان لرستان، هجدهمین همایش انجمن زمین­شناسی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، کتابچه مقالات، صفحات 1424-1416

  28- بذرگر، ز.، آق­آتابای، م.، صفری، ح.، خاوری، ر.، 1394، بررسی شاخص­های ریخت­زمین­ساختی با استفاده از GIS (منطقه مورد مطالعه: رودخانه­ی تشان)، اولین همایش ملی مهندسی عمران و زمین­شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز، CD مقالات.

  29- قجقی، ا.، صفری، ح.، رضایی، ح.، 1395، بررسی اثر گسلش بر زمین­لغزش­های یال شمالی البرز شرقی با استفاده از تکنیک­های سنجش از دور و GIS، سی و چهارمین گردهمایی علوم زمین، تهران

  اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.