محمدحسن میری

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی برق

رشته تحصیلی

برق - گرایش مخابرات سیستم

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

خواجه نصیرالدین طوسی - کشور ایران

ارتباط

 
رزومه

   CV