حاجی قلی کمی

دانشیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی زیست شناسی

رشته تحصیلی

زیست شناسی - گرایش بیوسیستماتیک جانوری

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - کشور ایران

فهرست مقالات

    ارتباط

    رزومه