همایون جمشیدیان

استادیار دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

رشته تحصیلی

زبان و ادبیات فارسی - گرایش ادبیات معاصر،متون عرفانی و نقد ادبی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تربیت مدرس - کشور ایران

فهرست مقالات

    ارتباط

    رزومه