حامد حسینی

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی مکانیک

رشته تحصیلی

مهندسی مکانیک - گرایش تبدیل انرژی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه علم و صنعت ایران - کشور ایران

فهرست مقالات

  ارتباط

    32303987 - 017
    h.hoseini@gu.ac.ir
    h-hosseini
   
  رزومه

     CV