غلامحسین شمعانیان اصفهانی

دانشیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی زمین شناسی

رشته تحصیلی

زمین شناسی - گرایش زمین شناسی اقتصادی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه شهید بهشتی - کشور ایران

فهرست مقالات

    ارتباط

    رزومه