فرهاد یغمائی

دانشیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی آمار

رشته تحصیلی

آمار - گرایش احتمال

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه شیراز - کشور ایران

فهرست مقالات

    ارتباط

    رزومه