فرشته فرضی شوب

استادیار دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

رشته تحصیلی

زبان و ادبیات فارسی - گرایش ادبیات عرب

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه علامه طباطبایی - کشور ایران

فهرست مقالات

    ارتباط

    رزومه