فاطمه باقری

مربی دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی کامپیوتر

رشته تحصیلی

مهندسی فناوری اطلاعات

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

فهرست مقالات

    ارتباط

     
    رزومه

       CV