الهام باهر

استادیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی شیمی

رشته تحصیلی

شیمی - گرایش شیمی تجزیه

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه مازندران - کشور ایران

فهرست مقالات

    ارتباط

    رزومه