عیسی امن خانی

استادیار دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

رشته تحصیلی

زبان و ادبیات فارسی - گرایش ادبیات معاصر و نقد ادبی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه شهید بهشتی - کشور ایران

فهرست مقالات

    ارتباط

    رزومه